Stichting Mobiel Lorentz

De stichting is geregistreerd bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Het RSIN of fiscaal nummer: 818650709
KvK-nummer 34286504

Contactgegevens

Ellen Volkers
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
van Eedenstraat 16
2012 EM Haarlem
Tel: 023-5310346

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

mevrouw Saskia Elisabeth Agatha Noorman-den Uijl 

Penningmeester

mevrouw Monica Hermina Maria van Steen 

Secretaris

de heer Arthur Victor Johan Marie Sonnen 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel om nieuwe methodieken in de ambulante GGZ te ontwikkelen, te beschrijven, te onderzoeken en over te dragen.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursfunctie. De gelden van het project gaan naar de ontwikkelaars en behandelaars die op basis van feitelijke uren registratie declaraties kunnen indienen conform een begroting en vooraf gemaakte afspraken over tijdsbesteding.
Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen, waarbij maaltijd en reiskosten vergoed worden.

Beleidsplan

Het nieuwste project ‘Kinderen uit de Knel’ is een samenwerkingsproject tussen het Lorentzhuis te Haarlem en het Kinder en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) te Haarlem. Medewerkers van deze organisaties te weten Justine van Lawick en Margreet Visser hebben in 2012 een pilot uitgevoerd met een nieuwe groepsgewijze behandeling met vechtscheidende ouders en hun kinderen.
De problematiek rond vechtscheidingen is de laatste jaren sterk toegenomen door tal van wetgevende en maatschappelijke ontwikkelingen. Scheiden is geaccepteerd en gebeurt veel. Voorheen wees de rechter de kinderen toe aan één ouder, doorgaans was dat de moeder. Mannen hebben gestreden voor een betere positie als vader en dit heeft er toe geleid dat de ouders na een scheiding beiden het gezag hebben. Dit betekent dat zij veel rond de zorgtaken moeten regelen en omdat dit vaak fout ging is een ouderschapsplan nu voorwaarde om te mogen scheiden. Dit heeft de strijd echter steeds dichter op de huid van de kinderen gebracht, en ondanks het feit dat het doel is de zaken voor kinderen goed te regelen is het effect bij vechtscheidingen juist dat de kinderen midden in het schootsveld zijn komen te zitten. Bij kinderen die knel zitten in de vechtscheiding van hun ouders kan men spreken van kindermishandeling.

Het ontwikkelen van een nieuwe methodiek kost veel tijd en moeite. Organisaties, zoals het KJTC, kunnen nauwelijks geld vrij maken voor het ontwikkelen van een methodiek en voor vrijgevestigde professionals, zoals het geval is bij het Lorentzhuis, is ontwikkelen vrijwel altijd onbetaalde tijd.
Een andere reden om er een project van te maken en schenkgeld te genereren is dat het vergoedingen-stelsel in Nederland de laatste jaren zo is veranderd dat deze vechtscheidingsproblematiek niet meer in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars hebben, samen met de overheid familie-en relationele problematiek ondergebracht bij ‘levensproblemen’ en die komen niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.
 

Stand van zaken februari 2014

A. Therapie

De vijfde groep vechtscheidende ouders en hun kinderen is onlangs gestart en op dit moment vinden de intakes plaats voor de zesde groep.
Een oudergroep bestaat nu uit 6 koppels en de kinderengroep varieert van 10 tot 15 jongeren.

B. Opleiding

Inmiddels is een trainingsaanbod ontwikkeld en daar wordt stevig gebruik van gemaakt, nationaal en internationaal.
In Nederland zijn/worden trainingen gegeven bij Arkin, centrum voor relationele therapie, Amsterdam, De Viersprong (Halsteren en Bergen op Zoom), Fier Fryslân (centrale training in Leeuwarden voor meerdere vestigingen), Rubicon (Roermond), Sedna (Emmen), de Opvoedpoli (Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Zoetermeer), De kleine Plantage (Rotterdam), de Waag (verschillende vestigingen), Molemann (verschillende vestigingen).
Nadat de trainingen hebben plaatsgevonden volgt nog een traject van supervisie, ter begeleiding van de opgeleide therapeuten.
Er wordt zorgvuldig op toegezien dat de inzichten van het Kinderen uit de Knel project op een zo hoog mogelijk niveau worden toegepast.

C. Supervisie bij Vfas (Vereniging van Familierecht advocaten en scheidingsmediators).

Omdat advocaten een belangrijke rol spelen in vechtscheidingen, wordt met een groep gewerkt, om hen te trainen in vroegtijdige herkenning van problemen. Het gaat vooral om het onderscheid tussen juridische en een psychologische problemen, waarbij het belang van de kinderen uitgangspunt is.

D. Onderzoek

De nieuwe hoogleraar Kindermishandeling aan de VU in Amsterdam, Catrien Finkenauer, heeft het Lorentzhuis en het KJTC benaderd om de behandeling wetenschappelijk te onderzoeken en er een theoretische beschrijving van te maken.
Dr. Kim Schoenmakers, wetenschappelijk medewerker aan de VU is medeonderzoekster.

E. VWS

Het Ministerie van VWS heeft bij haar tweede bezoek aan het Lorentzhuis gevraagd om criteria te ontwikkelen voor het opleidingsniveau waaraan professionals moeten voldoen die werken met vechtscheidingen problematiek.

F. Ketenzorg rond vechtscheidingen

Een werkgroep is opgericht om de aanpak van vechtscheidingen te coördineren. Leden: Jeugd RIAGG; Werkgroep vechtscheiding Bureau Jeugdzorg; AMK Haarlem en Kennemerland, Bureau Jeugdzorg NH, KJTC, Lorentzhuis, Raad voor de Kinderbescherming, Orthopedagogisch Centrum Het Spalier; De Waag;
Uitgangspunt is het project in Haarlem, dat als voorbeeld geldt voor alle gemeenten.

G. Internationaal

Inleidingen, trainingen, workshops en voorlichting door Justine van Lawick en collega Erik van der Elst en Margreet Visser.
Inleiding + workshops: Zweden (Stockholm, 2013, Gävle, 2013), Noorwegen (Kristiansand, 2013), Duitsland (Wetzlar2013, Hamburg, 2014, Cuxhaven 2014, Augsburg 2014), Tsjechie (BRNO, 2014); België (Leuven, 2014International Summerschool, 2012, 2013, 2014)
Congressen (onder meer): Berlijn (Familientage 2012); Helsinki en Leuven (Open Dialogical Practices, 2011, 2013), Rome (Family Therapy, 2012), VKJP (Zaandam 2012), NVRG (Amsterdam, 2013), Istanbul (European Family Therapy Association, 2013)

H. Publicaties

Justine van Lawick schreef een artikel dat veel aandacht kreeg in zowel therapeutische als juridische kringen en dat wordt gebruikt in de trainingen.
Een nieuw boek Våld, i nära relationer van Justine van Lawick over het vechtscheidingen project verscheen in het Zweeds (later in het Nederlands). In het Nederland – Zweden jaar (2014 – 2015) is in oktober in Stockholm bij een symposium apart aandacht voor dit boek en de methode.

I. Publiciteit

In de Elsevier van 12 oktober 2013 was een hoofdartikel gewijd aan Kinderen uit de Knel. Haarlems dagblad besteedde op 09-10-2013 aandacht aan het project.
Zembla wijdde er op 10 oktober 2013 een documentaire aan.
Trouw besteedde haar katern Tijd op 1 februari 2014 aan het project.

J. Website

Het ontwerp van de site: www.kinderenuitdeknel.nl bevindt zich in de proeffase. Hij is zo volledig mogelijk opgezet, dwz. dat alle onderdelen van het traject erop te vinden zijn: aanmelding, trainingen, etc. De site is gedeeltelijk ook in het Engels en komt in de loop van februari on line. 

Financiële verantwoording

Stand februari 2014

Begroting van het project voor de looptijd van drie jaar (eind 2012-eind 2015)
€ 158.000

Voor meer gedetailleerde informatie over de begroting kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

Inkomsten

Schenking Meindert de Hoop stichting € 10.000
Schenking Kinderpostzegels € 35.000
Eigen vermogen €   3.000
Subtotaal € 48.000
Verwachtte inkomsten: Schenking Meindert de Hoop € 10.000
Totaal € 58.000
Tekort op de begroting € 100.000

 

Uitgaven

Therapie € 17.000
Werkboek € 1.600
Stafbijeenkomsten € 2.800
Projectmanagement € 900
Extern advies € 1.000
Accountant € 500
Totaal € 23.800