Kosten en vergoedingen

De therapeuten van het Lorentzhuis bieden zowel verzekerde zorg als niet-verzekerde zorg. Op deze website vindt u bij iedere therapeut informatie over contracten die jaarlijks zijn afgesloten.

Het Lorentzhuis is geen instelling maar een groep zelfstandig gevestigde therapeuten (ZZP’ ers) onder één dak, met een variatie aan disciplines (psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en vaktherapeuten) en settingen (individuele, partner-relatie en gezinsgesprekken).

Indien uw therapeut wel een contract heeft afgesloten met een verzekeraar, wordt meestal 100% van de behandeling vergoed. Wel moet u er rekening mee houden dat de kosten voor de behandeling voor psychische problemen verrekend worden met uw eigen risico. In 2023 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen.

Wanneer uw therapeut géén contract heeft afgesloten met een ziektekostenverzekeraar, voor 2023, dan geldt meestal een standaard vergoedingspercentage van minimaal 60% voor psychologische zorg. Per zorgverzekeraar en per polis (natura of restitutie) bestaan er echter verschillen. Als u zekerheid wilt over vergoedingen, dan raden wij u aan om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, voor actuele informatie. Uw behandelaar kan u hier ook nader over informeren.

Verzekerde zorg

Volwassenzorg: De verzekerde zorg bestaat uit 2 soorten psychologische hulp; De huisarts kan u gericht doorverwijzen naar de Generalistische Basis-ggz als er sprake is van een lichte psychiatrische DSM-stoornis. Of, indien de problemen complexer of langdurend zijn wordt u verwezen naar de Specialistische ggz.
Zowel in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz kunt u worden behandeld door een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater.

Sinds 2014 wordt veel psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeraars. Een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het C.J.G. in uw gemeente/regio, met daarop vermeld een psychiatrische diagnose, en Basis-GGZ of Specialistische GGZ, is NOODZAKELIJK om behandeling door een BIG-geregistreerde psycholoog, psychotherapeut en psychiater vergoed te krijgen. Uitsluitend behandelingen die door BIG-geregistreerde hulpverleners worden uitgevoerd, kunnen door ziektekostenverzekeraars worden vergoed.

Per 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is het nieuwe bekostigingssysteem voor de GGZ, waarbij de consulten duidelijk en overzichtelijk worden vermeld op de maandelijkse nota. Betaling vindt, in de verzekerde zorg, vanaf 2022 plaats per ‘zitting’ of gesprek. Een gesprek kan 45, 60, 90 of 120 minuten duren. Deze gesprekken hebben vaststaande tarieven, die ieder jaar door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) worden bepaald. Klik hier voor de actuele NZA tarieven van psychotherapeuten en psychiaters. Uw therapeut moet vanaf 2022 maandelijks declareren. Als uw therapeut een contract heeft met uw verzekeraar, dan wordt de rekening direct naar de verzekeraar gestuurd. Indien uw therapeut geen contract heeft met uw verzekeraar, ontvangt u zelf de rekening en kunt die doorsturen naar uw zorgverzekeraar en zal de verzekeraar een deel vergoeden.

Jeugdzorg: Bij problemen van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, worden de kosten, onder voorbehoud, vergoed door de gemeente waarin het kind staat ingeschreven. Ouders/opvoeders worden meestal bij de behandeling betrokken. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom ook geen eigen risico.

Voor meer informatie adviseren wij U om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of met de gemeente.

Niet verzekerde zorg

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Een voordeel van de behandeling zelf bekostigen is dat er meestal snel met de therapie gestart kan worden en dat er niet verplicht een diagnose gesteld hoeft te worden. Er zijn ook bepaalde therapieën die niet (meer) door de verzekeraars worden vergoed. Informatie hierover vindt u op de website van uw verzekeraar.

Gaat u zonder verwijzing van de huisarts naar een therapeut, houd er dan rekening mee dat uw zorgverzekeraar de kosten hiervoor niet vergoedt. Gesprekken en behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen (en dus niet door de zorgverzekeraars worden vergoed), worden ook niet vergoed. De kosten voor deze behandelingen worden direct bij u als client gedeclareerd.

Alle therapeuten hanteren de richtlijnen van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Het officiële NZA-tarief, voor een (niet-basispakketzorg) consult, bedraagt in 2024 voor individueel consult € 131,82. Voor een systeemconsult hanteert het Lorentzhuis het dubbele tarief, dus tweemaal het voorgaande bedrag.

No show

Als u een afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur van te voren) afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening.
Het No Show tarief binnen het Lorentzhuis bedraagt, voor een individueel gesprek, 70 euro, en voor een relatie- of gezinsgesprek 120 euro.

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl