kwaliteitsstatuut Marie-Thérèse van Aanhold

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: M.J.A.H. van Aanhold BIG-registraties: 39047862016

Overige kwalificaties: gz-psycholoog BIG 19047862025

Basisopleiding: psychologie

AGB-code persoonlijk: 94002041

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: M.J.A.H. van Aanhold, praktijk voor psychotherapie

E-mailadres: mvanaanhold@planet.nl KvK nummer: 34340716

Website: www.lorentzhuis.nl

AGB-code praktijk: 94001642

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

Categorie B

  1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Ik behandel patienten met diverse hoofddiagnosen. Bij de behandeling betrek ik vaak naasten van de patient, zoals ouders, partners en kinderen. Ik verricht zowel individuele- als systeemtherapieen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Overige kindertijd

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Persoonlijkheid

  1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: M.J.A.H. van Aanhold

BIG-registratienummer: 39047862016

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: M.J.A.H. van Aanhold

BIG-registratienummer: 39047862016

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: M.J.A.H. van Aanhold

BIG-registratienummer: 19047862025

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: M.J.A.H. van Aanhold

BIG-registratienummer: 19047862025

Medebehandelaar 1

Naam: F. Valentijn

BIG-registratienummer: 19046670101

Specifieke deskundigheid: psychiater, kinder en jeugd

Medebehandelaar 2

Naam: L. Felix

BIG-registratienummer: 79041504101

Specifieke deskundigheid: psychiater, psychotherapeut

Medebehandelaar 3

Naam: S. de Boer

BIG-registratienummer: 89059375816

Specifieke deskundigheid: psychotherapeut, kinder en jeugd

Medebehandelaar 4

Naam: V. Limpens

BIG-registratienummer: 89051082816

Specifieke deskundigheid: psychotherapeut, klinisch psycholoog

Medebehandelaar 5

Naam: M. Romer

BIG-registratienummer: 79023532301

Specifieke deskundigheid: psychiater, psychotherapeut

Medebehandelaar 6

Naam: J. de Bruin

BIG-registratienummer: 69909004116

Specifieke deskundigheid: psychotherapeut

Medebehandelaar 7

Naam: R. Glerum

BIG-registratienummer: 69924021416

Specifieke deskundigheid: psychotherapeut

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Anders: vrijgevestigde psychiaters, vrijgevestigd arts/psychotherapeuten, emdr-psychotherapeuten,

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): mw. Lia Felix, psychiater, psychotherapeut BIG 79041504101 mw. Femke Valentijn, kinder en jeugdpsychiater BIG 19046670101 hr. Adriaan Kievit, kinder- en jeugd neuro-psycholoog BIG 59051329125 mw. M. Romer, psychiater, psychotherapeut BIG 79023532301 mw. V. Limpens, klinisch psycholoog, psychotherapeut, BIG 89051082816 mw. J. de Bruin, psychotherapeut BIG 69909004116 mw. S. de Boer, psychotherapeut, kinder en jeugd, BIG 89059375816 hr. R. Glerum, psychotherapeut BIG 69924021416

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ik maak gebruik van de collega’s bij een consult voor farmacologie/medicatie, en voor het stellen van complexe diagnostiek en dito behandeling. Tevens bij op- en afschalen van Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ. Wekelijkse intervisie met collega’s vindt plaats.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

In eerste instantie kunnen patienten in crisissituatie mij benaderen. Daarnaast bij een beschikbare psychiater en daarna bij de eigen huisarts van de patient. In het geval dat ik crisisgevoelige clienten heb, dan heb ik, indien nodig, vooroverleg met de huisarts of met de crisidienst GGZinGeest tel. 088-

7885077 zie ook website; http://www.lorentzhuis.nl/contact

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: dit afhangt van de specifieke patient, jeugd of volwassen. Ik neem, in een dreigende crisissituatie, altijd contact op met de crisisdienst en met de desbetreffende huisarts. de betreffende crisisdienst

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

  1. Lia Felix, psychiater, psychotherapeut BIG 79041504101 mw. Femke Valentijn, kinder en jeugdpsychiater BIG 19046670101 hr. Adriaan Kievit, kinder- en jeugd neuro-psycholoog BIG 59051329125 mw. M. Romer, psychiater, psychotherapeut BIG 79023532301 mw. V. Limpens, klinisch psycholoog, psychotherapeut, BIG 89051082816 mw. J. de Bruin, psychotherapeut BIG 69909004116 mw. S. de Boer, psychotherapeut, kinder en jeugd, BIG 89059375816 hr. R. Glerum, psychotherapeut BIG 69924021416

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Met diverse collega’s heb ik wekelijks intervisie, waarin wordt gereflecteerd op het eigen handelen, op diagnostiek en behandeling, en waarin indien nodig ook afspraken kunnen worden gemaakt voor gezamelijke behandeling met een patient. Van iedere intervisiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt, waarin aan/afwezigheid wordt genoteerd, onderwerpen en interventies. Tevens heb ik diverse malen per jaar intervisie over LVVP-indicaties.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars:

http://lorentzhuis.nl/index.php/lorentzhuis/medewerkers/marie_therese_van_aanhold/

  1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html, http://www.nvrg.nl/

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Het Lorentzhuis.

Klachtenregeling van de LVVP: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachtenover-de-behandelaar/ De NVRG.

Bij behandeling van jongeren onder de 18 jaar: Vertrouwenspersoon AKJ; info@akj.nl of tel. 0885551000

Link naar website:

http://www.lorentzhuis.nl/praktische_info/#rechten-plichten, https://www.lvvp.info/voorclienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/. En http://www.nvrg.nl/pagina/lidmaatschap

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: mw. Lia Felix, psychiater, psychotherapeut BIG 79041504101

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

http://www.lorentzhuis.nl/praktische_info/#rechten-plichten en https://www.lorentzhuis.nl/overons/marie-therese-van-aanhold/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt): De secretaresse van het Lorentzhuis (Ellen Volkers) is van maandag t/m donderdag voor informatie en aanmeldingen telefonisch bereikbaar op tel.nr 023-5310346 en via de mail info@lorentzhuis.nl. Clienten worden vervolgens door mij persoonlijk teruggebeld of gemaild om de aanmelding te bespreken en om een intake-gesprek in te plannen.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Ik betrek vaak de naasten van clienten direct bij de behandeling, door ze samen met de patiient uit te nodigen voor een of meerdere gesprekken. Aan het begin en einde van iedere sessie worden er de volgende vragenlijsten afgenomen, ORS, en SRS. Sinds 2022 vul ik de HONOS+ met de patient en ook tussentijds evalueer ik de behandeling samen de patient. Na de intake volgt een adviesgesprek. Bij het lezen en ondertekenen van het behandelplan kan de patient vragen stellen over de behandeling en ook op ieder ander moment.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Na 5 gesprekken volgt een korte evaluatie van de gesprekken, na 6 maanden ook en na 12 maanden ook, in een evaluerend gesprek, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de HONOS+.. De ROM wordt afgenomen bij start en einde van de behandeling. Feedback-vragenlijsten worden afgenomen. En aan het einde van de gehele psychotherapie wordt de behandeling geevalueerd met de patient.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Na 5 gesprekken wordt er geevalueerd hoe de patient de gestarte behandeling ervaart, voor en na elk gesprek wordt een ORS en SRS afgenomen. Na 6 maanden evalueer ik, indien nodig en na 11 maanden evalueer ik en wordt de huisarts op de hoogte gebracht van de beslissing omtrent de DBC.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

De SRS-vragenlijst wordt aan het einde van iedere zitting afgenomen

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

III. Ondertekening

Naam: M.J.A.H. van Aanhold

Plaats: Heemstede

Datum: 20-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja