Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (STW)

Doelgroep, vooropleidingseisen, inhoud van de opleiding en accreditatie.

Voor wie

Hulpverleners werkzaam in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken: POH’ers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams (MDFT, MST- / FAST-, FFT-therapeuten), buurtwerkers, gezinsvoogden, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc. Deze hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

 

Toelatingsvoorwaarden voor STW

 • minimaal een door de overheid erkende afgeronde, op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op HBO- of universitair niveau
 • werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector

Beschrijving van de inhoud en opbouw van de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker

De systeemtherapeutisch werker wordt opgeleid als een generalist met een systeemtheoretisch referentiekader.

De Opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker duurt 1 jaar en bestaat uit 100 uur cursorisch onderwijs en één reeks groepssupervisie. De opleiding wordt gegeven in 14 losse dagen van telkens 7 uur, ongeveer één maal in de drie tot vier weken. De lesdagen duren van 9.30 uur tot 17.30 uur met een lunchpauze van een uur.

Literatuur 

Het handboek ‘Systemisch werken – Een relationeel kompas voor hulpverleners”, onder redactie van Anke Savenije, Justine van Lawick en Ellen Reijmers, uitgegeven door de Tijdstroom in 2018, dient als leidraad voor de gehele STW Opleiding
Naast dit handboek wordt er nog gebruik gemaakt van een aantal andere door de cursist zelf aan te schaffen boeken. Nadere informatie hierover is te vinden in de brief die volgt na de toelating.

Digitale leeromgeving

Cursisten krijgen een inlogcode voor onze digitale leeromgeving. Deze code geeft iedere cursist, gedurende het gehele opleidingstraject, toegang tot het draaiboek, het overzicht per zitting, de digitale artikelen waar naast de verplichte literatuur mee gewerkt wordt en de mogelijkheid om onderling met elkaar te communiceren.

Supervisie

Na een aantal cursusdagen wordt gestart met de groepssupervisie, die parallel loopt aan het opleidingstraject, zodat cursus en de praktijk nog beter worden geïntegreerd. Aan een groepssupervisie nemen drie tot vier cursisten deel. Afhankelijk van het aantal deelnemende cursisten en de tijdsduur wordt het aantal zittingen bepaald (het minimum aantal is 9).

Om goed aan te sluiten bij de doelstelling van de opleiding, namelijk het zich eigen maken van de theorie en praktijk van de systeemtherapeutisch werker, gaan de cursisten in de periode tussen tussen de lesdagen door in hun eigen werksituatie aan de gang met opdrachten.

Zie voor het opleidingsreglement van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie: www.nvrg.nl

Lid in opleiding (LIO)

Wij raden cursisten aan om zich bij de NVRG aan te melden als ‘lid in opleiding’. Op die manier blijft men goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVRG en binnen het vakgebied van de systeemtherapie. Daarnaast ontvangt men als lid van de NVRG gratis de twee belangrijkste tijdschriften, namelijk ‘Tijdschrift voor Systeemtherapie’ en ‘Gezinstherapie Wereldwijd’. Tenslotte geeft het lidmaatschap recht op korting voor het jaarlijkse NVRG-congres.
Een LIO geniet gedurende 3 jaar een flinke korting op de contributie.

Voor nadere informatie over de NVRG verwijzen wij naar www.nvrg.nl

Inhoud en opbouw

De basisprincipes van het systemisch denken komen aan bod en het gehele behandelproces van aanmelding, intake, behandeling tot aan afsluiting wordt doorlopen. Gedurende de opleiding leer je om, in samenwerking met cliënten en naaste betrokkenen, hun zorgen en hulpvragen in kaart te brengen en deze te verbinden met hun sociale en relationele context. Vanuit deze contextuele analyse volgen interventies die aansluiten bij die specifieke cliënten en hun omgeving. Er wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in de samenwerking.

Relevantie

Met deze STW-opleiding wordt voorzien in een maatschappelijke behoefte en kunnen nu veel meer mensen en organisaties de vruchten plukken van een systemische aanpak.

Voor een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener als de STW liggen er veel mogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de welzijnssector. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden. We denken aan hulpverleners in ouder-kind teams, sociale teams, buurtteams, crisisdiensten, F-ACT teams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc.

Deze opleiding sluit aan bij de meeste voorkomende zorgen en problemen in relaties en gezinnen, zoals:

 • opvoedingsproblemen,
 • partner relatieproblemen,
 • hoog-conflictscheidingen,
 • opnieuw samengestelde gezinnen,
 • familiaal huiselijk geweld,
 • kindermishandeling,
 • psychiatrische problemen, en
 • verslavingsproblematiek.

Na afronding van de opleiding kan de systeemtherapeutisch werker:

 • aansluiten bij de zorgvraag van de cliënten / systemen.
 • uitgaan van meerstemmigheid en meervoudige partijdigheid
 • zichzelf als onderdeel zien van het (therapeutisch) systeem maar ook als onderdeel van de context waarin hij werkt.
 • zich verbinden met kinderen, ouders en andere betrokkenen. Dit houdt in dat de STW niet enkel kan praten maar ook kan spelen met kinderen.
 • krachten, zorgen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de leden van het systeem in kaart brengen
 • via relationeel en circulair interview komen tot systemische diagnostiek
 • interveniëren waar dit in de context van generalistische zorg mogelijk is
 • goed en zorgvuldig doorverwijzen wanneer specialistische zorg aangewezen is
 • constructief samenwerken met collega’s en bevorderen van samenwerking
 • feedback hanteren om de werkrelatie te ontwikkelen en te onderhouden
 • in relatie met collegae en derden een relationeel perspectief hanteren

Verschillen met de opleiding tot systeemtherapeut

De opleiding tot systeemtherapeutisch werker is iets anders dan de opleiding tot systeemtherapeut, ook al zijn er overeenkomsten.

Het verschil tussen de Systeemtherapeutisch Werker en een Systeemtherapeut houdt in:

 • het niveau van de vooropleiding (bachelor versus master);
 • generalist versus specialist
 • het niveau waarop ze de verschillende competenties beheersen;
 • de mate waarin zij resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen inzetten binnen hun dagelijks werk;
 • het aantal systemische methodieken en technieken dat ze beheersen;
 • de diversiteit in doelgroepen waar ze mee werken

 

Competentiegericht onderwijs
De inhoud van de  van de cursus is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG) stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van systeemtherapeutisch werker. In de opleiding tot systeemtherapeutisch werker wordt gewerkt vanuit basis competenties. Deze vallen uiteen in twee categorieën:

 1. Kennis van de principes die ten grondslag liggen aan systeemtherapie.
 2. Vaardigheden om systeemgesprekken te initiëren, uit te voeren en af te sluiten.

 

Erkenning en registratie

Het voltooien van de STW Opleiding bij het Lorentzhuis geeft u nog geen officiële titel als Systeemtherapeutisch Werker.

De opleiding STW is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie (NVRG) als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Elke deelnemer die de STW-opleiding succesvol heeft voltooid (inclusief de 25 uur groepssupervisie) kan zich registreren bij de NVRG. Om voor registratie in aanmerking te komen moet de afgeronde opleiding zijn aangevuld met nog minimaal 12 individuele supervisies. Deze supervisie kan gevolgd worden bij één van de hoofddocenten van de opleiding of bij een andere, door de NVRG erkende, supervisor.

Met de registratie bij de NVRG ontvangt de STW beroepserkenning van systeemtherapeutisch werker. Met dit lidmaatschap kan de systeemtherapeutisch werker deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden. Bovendien krijgt men als lid van de vereniging ook toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie, tot congressen en andere NVRG activiteiten.

Voor meer informatie over de vooropleidingseisen, de competenties en de opleiding tot STW verwijzen wij naar het opleidingsreglement op de site van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG): www.nvrg.nl

 

 

Lees meer

 

Accreditatie

Voor deze opleiding wordt jaarlijks accreditatie aangevraagd. Deze is tot nu toe altijd is
verstrekt door:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
 • Registerplein (GGZ-agogen, Maatschappelijk Werk & Sociaal Agogen).
 • Accreditatie voor overige verenigingen geschiedt in overleg.